نوشتن سابروتین کاربر با آباکوس

Rate this post

این فایل مربوط به یک کتاب در حوزه آموزش آباکوس است.

راهنمای مدلسازی با نرم افزار آباکوس

Rate this post

این فایل مربوط به یک کتاب آموزش آباکوس است.

مکانیک خاک کاربردی سام هلوانی با کاربردهای ABAQUS-Wiley (2007)

مکانیک خاک کاربردی سام هلوانی با کاربردهای ABAQUS-Wiley (2007)

Rate this post

نرم افزارABAQUS يك نرم افزار اجزاء محدود قدرتمند است كه در عين توانايی هاي گسترده، به سادگي از طریق کتاب آباکوس قابل يادگيري و استفاده است. روش اجزاء محدود که در کتاب آباکوس ، روش المان هاي محدود…

مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل عناصر محدود با استفاده از متلب و آباکوس

مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل عناصر محدود با استفاده از متلب و آباکوس

Rate this post

معمولا مهندسان و فيزيكدان ها يك پديده فيزيكي را به وسيله دستگاهي از معادلات ديفرانسيل معمولي و يا پاره اي كه درمحدوده خاصي صادق است و شرايط مرزي و آغازينمناسبي را تامين مي كند توصيف مي كنند. در واقع يك…

نرم افزار آباکوس abaqus

جزوات آموزش آباکوس

Rate this post

این فایل شامل تعدادی از جزوات آموزش آباکوس میباشد.