FX Draw Tools

FX Draw Tools نام جدیدی برای FX MathPack است. – FX Draw یک محیط نقشه کشی جامع طراحی کرده است که به طور خاص برای معلمان ریاضیات طراحی شده است. ابزارهای تخصصی برای ترسیم (و طرح آزاد) تقریباً در مورد هر چیزی (از نظر ریاضی) قابل تصور وجود دارد.

منبع

www.cymaths.co.uk