OMNIC

OMNIC 

نرم افزار OMNIC توانایی جمع آوری، تجسم، پردازش و آنالیز داده های آزمایشگاهی نظیر TGA-IR، GC-IR، SPR، FT-IR و مطالعات سینتیکی رامان را دارا می باشد. این نرم افزار قابلیت تعین مساحت و ارتفاع پیک ها، نمایش دو بعدی و سه بعدی پیک ها، قرار دادن چند طیف روی هم و … را دارا می باشد.

کلمات کلیدی  : امنیک ، OMNIC ، دانلود رایگان نرم افزار OMNIC ، دانلود نرم افزار omnic ، معرفی نرم افزار OMNIC ، دانلود نرم افزار امنیک

OMNIC