MedCalc

MedCalc یک بسته نرم افزاری آماری است که برای علوم زیست پزشکی طراحی شده است. این صفحه گسترده برای ورودی داده ها دارد و می تواند پرونده ها را در چندین قالب وارد کند.

منبع

www.en.wikipedia.org