شبیه سازی CFD گذرا از یک وسیله نقلیه هوایی شخصی VTOL

شبیه سازی CFD گذرا از یک وسیله نقلیه هوایی شخصی VTOL

Rate this post

شبیه سازی CFD گذرا از یک وسیله نقلیه هوایی شخصی VTOL

شبیه سازی شیشه جلو اتومبیل در حین بارش باران

شبیه سازی شیشه جلو اتومبیل در حین بارش باران

Rate this post

شبیه سازی شیشه جلو اتومبیل در حین بارش باران

شبیه سازی گردو خاک ناشی از ترمز در قطار

شبیه سازی گرد و خاک ناشی از ترمز در قطار

Rate this post

شبیه سازی گرد و خاک ناشی از ترمز در قطار

شبیه سازی نویز توربین بادی SIMULIA PowerFLOW

شبیه سازی نویز توربین بادی SIMULIA PowerFLOW

Rate this post

شبیه سازی نویز توربین بادی SIMULIA PowerFLOW

شبیه سازی باز کردن درب یخچال در SIMULIA XFlow

شبیه سازی باز کردن درب یخچال در SIMULIA XFlow

Rate this post

شبیه سازی باز کردن درب یخچال در SIMULIA XFlow

شبیه سازی خنک کننده زیرزمینی

شبیه سازی خنک کننده زیرزمینی

Rate this post

شبیه سازی خنک کننده زیرزمینی SAME DEUTZ-FAHR 9 Series با استفاده از Simulia PowerFLOW