انجام پروژه فیلتر سولوشن Filter Solution

Filter Solutions

Filter Solutionsاین نرم افزار محصولی از شرکت Nuhertz Technology یک بسته نرم افزاری جامع جهت طراحی، آنالیز و سنتز فیلترهای الکترونیکی است. این شرکت یکی از پیشروها در زمینه آنالیز و تحلیل فیلترهای پایین گذر و بالاگذر است، Filter Solutions سنتز کننده های خازنی، سوئیچی، فعال و غیر فعال را در اختیار شما قرار میدهد و قابلیت آنالیز تاثیرات پارازیتی را نیز داراست.

یک نرم افزاری بوده که امکان طراحی مدارهای فیلتر همراه با محدودیت های شدید فضای برد و به حداقل رساندن تعداد اجزای مورد نیاز برای دستیابی به چندین هدف متناقض را فراهم می کند. این اقدام نیازمند این است که روش های طراحی پیشرفته ، به منظور به حداقل رساندن اندازه فیزیکی توسط برنامه طراحی و بدون تحمیل دیگر هزینه های طراحی اضافی ادغام شوند. با ایجاد الزامات میرایی برای رنج محدودی از فرکانس ها در نوارهای گذر و قطع و بر خلاف کل نوارهای گذر و قطع ، امکان دستیابی به الزامات طراحی وجود دارد. با استفاده از برنامه Filter Solutions می توان الزامات طراحی و نیاز به بخش های مختلف را به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر کاهش داد و نهایتاً موجب کاهش تعداد و اندازه فیزیکی بخش های فیلتر ساخته شده گردید.
کلمات کلیدی : فیلتر سولوشن ، Filter Solutions ، دانلود نرم افزار فیلتر سلوشن ، دانلود فیلتر ، دانلود filter solution ،  معرفی نرم افزار filter solution ، کاربرد filter solution ، کاربرد فیلتر سولوشن