کافه کتاب شیمی

@uranium233

حاوی کتب و جزوات مربوط به مهندسی شیمی و همچنین چند مثال حل شده از نرم افزار های Aspen

ارزیابی: متوسط