انجام پروژه وین کیو اس بی WINQSB

WinQSB

WinQSB

این نرم افزار از جمله نرم افزارهای بسیار سودمند در زمینه مهندسی صنایع، اقتصاد، بازرگانی و مدیریت است که بسیاری از مباحث تصمیم گیری، برنامه ریزی، حمل و نقل، پیش بینی وکنترل را شامل می شود و بعنوان نرم افزار توانا در هر زمینه خاص مطرح شده است.بیشتر کاربرد این نرم افزار در زمینه تحقیق در عملیات می باشد.

قابلیتهای WinQSB

Linear and integer programming: برنامه ریزی خطی و صحیح استفاده از روش سیمپلکس و گرافیک برای حل مسائل L

Non linear programming: برنامه ریزی  غیر خطی: حل مسائل منفرد و چند متغیره  با روش جستجوی خطی.

Job scheduling: زمانبندی کار: حل مسائل Job shop و  Flow shopبا راه حل های مختلف.

Forecasting  and linear regression: پیش بینی و رگرسیون خطی: با استفاده از الگوریتم های متفاوت پیش بینی و جستجو برای بهترین پارامترها.

Decision Analysis: آنالیز تصمیم گیری: حل و آنالیز چند نوع مساله، رسم و آنالیز تصمیم گیری و ….

Markov process: فرآیند(زنجیره) مارکو: حل مرحله به مرحله زنجیره.

dynamic programming: برنامه ریزی پویا:  یافتن کوتاه ترین مسیر  از هر گره تا مقصد.

Acceptance Sampling Analysis: نمونه گیری جهت پذیرش: پذیرش انواع نمونه گیری ها (مضاعف، نمونه گیری تصادفی و…. ).

Network modeling: مدل سازی شبکه: حل مساله های شبکه ای مانند سیمپلکس.

Queuing  analysis: آنالیز صف: شبیه سازی پیشنهادها برای اجرا یا ارزیابی.

Goal programming: برنامه ریزی آرمانی:  حل مسئله ها به کمک سیمپلکس و یا انشعاب و کران.

Aggregate Planning: برنامه ریزی توافقی: مسائل برنامه ریزی انبوه را به حالت مدلهای ساده تبدیل میکند. و به روش برنامه ریزی خطی حل میکند.

Facility location and layout:  جانمایی و جابجایی تسهیلات: برای حل مسائل جانمایی های تابعی و جانمایی های چندگانه به کار میرود.

Inventory theory and system: سیستم های موجودی: حل مسائل مربوط به کنترل موجودی.

Material requirement planning: برنامه ریزی احتیاجات مواد: حل مسائل مربوط به برنامه ریزی مواد برای چند سطح مجزای محصول.

Quadratic Programming:  برنامه ریزی  کوادراتیک: حل مسائل به کمک روش سیمپلکس، گرافیک و انشعاب و کران.

آنالیز CPM وPERT:درCPM آنالیز مسیر بحرانی و یافتن بهترین استراتژی هزینه و در PERT مسیربحرانی و شبیه سازی نمایش نمودار گانت و اتمام پروژه بکار میرود.

کلمات کلیدی : وین کیو اس بی – WinQSB ، دانلود آخرین ورژن نرم افزار winqsb ،  دانلود نرم افزار winqsb برای ویندوز 64 بیتی ، دانلود winqsb 64 بیتی ، دانلود WinQSB برای ویندوز 10 ، دانلود وین کیو اس بی

WinQSB