Robot Robin

Robot Robin

یکی از فاکتور های اساسی در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز، تعیین و محاسبه مقادیر مصالح مورد نیاز و سپس برآورد ریالی پروژه از روی آن مقادیر محاسبه شده می باشد. در ابتدا مشخص شدن دو بعد از مسئله برای مجریان پروژه نقش اساسی دارد:

الف) مقدار مصالح مورد نیاز، در طول پروژه چقدر بوده تا در طول پروژه با توجه به زمان بندی نسبت به تهیه آنها یا سفارش مصالح اقدام نمایند.

ب) هزینه مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواهد بود؟

بنابراین در طرح های عمرانی، از یک بعد مقادیر مصالح مورد نیاز مطرح است و از طرف دیگر بحث هزینه ها. این دو موضوع در متره و برآورد مورد بررسی قرار میگیرد.

امروزه برای یک کار عمرانی نرم افزارهایی زیادی به بازار ارائه شده که هم برای طراحی و هم برای متره و برآورد کردن مصالح مورد نیاز پروژه است. نرم افزار ROBOT ROBIN نرم افزاری است جهت طراحی مدل های اولیه پروژه به همراه امکانات ویژه جهت برآورد هزینه و همچنین نرم افزاری جامع برای طراحی و تحلیل سازه های بتنی و فلزی است.

کلمات کلیدی : ربات رابین ، ROBOT ROBIN ، دانلود نرم افزار ربات رابین ، دانلود ربات رابین ، معرفی نرم افزار ربات رابین ، دانلود robot robin ، دانلود نرم افزار robot robin ، معرفی نرم افزار robot robin