NI myDAQ Software Suite

NI myDAQ Software Suite

 با نصب این مجموعه نرم افزاری ، دسترسی به نرم افزار NI myDAQ و دیگر محصولات مورد نیاز برای توسعه اپلیکیشن های NI myDAQ را در اختیار کاربر قرار می دهد.محصولات متعددی در مجموعه نرم افزار NI myDAQ جهت مدیریت دستگاه اندازه گیری وجود دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • NI ELVISmx
  • LabVIEW MathScript Module
  • Circuit Design Suite Education
  • LabVIEW Development System
  • LabVIEW Control Design and Simulation Module

کلمات کلیدی : ان آی مای دک سافت ویر سوئیت – NI myDAQ Software Suite ، دانلود نرم افزار ان ای مایدک ، دانلود ni mydaq ، دانلود نرم افزار ni mydaq ، کاربرد نرم افزار ni mydaq