CSI Section Builder

CSI Section Builder

با استفاده از CSI Section Builder 8.1.1 این نرم‌افزار براحتی می‌توان انواع مقاطع فولادی، بتنی و مرکب را ایجاد نموده و مشخصات هندسی و وضعیت تنش‌های بوجود آمده در آنها را بررسی نمود. از آنجایی‌که این برنامه بر اساس روش اجزا محدود به محاسبه مشخصات هندسی مقاطع می‌پردازد، مشخصات هندسی مقاطع پیچیده را می‌توان به دقت مناسب بدست آورد. از مشخصات هندسی محاسبه شده توسط برنامه می‌توان به لنگرهای لختی مقاطع، اساس‌های مقطع، شعاع ژیراسیون، ثابت پیچشی مقطع، مساحت‌های برشی و مدول‌های پلاستیک مقطع اشاره نمود. ابزار‌های ترسیمی موجود در برنامه امکان ترسیم و ویرایش انواع مقاطع را بوجود می‌آورد.
در این برنامه با استفاده از ابرازهای مختلف، امکان توزیع دقیق آرماتورها با انواع آرایش‌ها وجود دارد. همچنین با استفاده از انواع کتابخانه‌های مقاطع از پیش تعریف شده می‌توان مقاطع ترکیبی جدید را با سرعت بیشتر ایجاد نمود

از دیگر قابلیت‌های CSI Section Builder 8.1.1 :

 • امکان ایجاد انواع مقاطع سازه‌ای فولادی، بتنی و مرکب
 • امکان استفاده از انواع نیمرخ‌های UNP، INP، IPE …و لانه زنبوری برای ایجاد مقاطع جدید.
 • امکان ایجاد فایل‌های کتابخانه‌ای با پسوند .Pro قابل استفاده در برنامه‌های SAP2000 و ETABS
 • امکان تعریف نیمرخ‌ها با استفاده از متغیرهای ابعادی و با ترسیم مستقیم آنها
 • امکان بازخوانی نیمرخ‌ها از کتابخانه‌های مختلف نیمرخ
 • امکان ایجاد کتابخانه‌های نیمرخ جدید و افزودن نیمرخ‌های مورد نظر به آن
 • محیط گرافیکی قدرتمند و ابزارهای مختلف ترسیمی برای ایجاد مقاطع
 • امکان دوران نیمرخ‌های تشکیل دهنده مقطع
 • امکان تهیه گزارش از مشخصات هندسی مقطع و نمودارهای طراحی
 • امکان نمایش رویه اندرکنش ظرفیت مقطع
 • امکان نمایش کانتورهای تنش مقطع
 • امکان نمایش نمودار لنگر- انحنای مقطع
 • امکان ایجاد فایل .DXF مربوط به هندسه مقطع
کلمات کلیدی : سی اس آی سکشن بیلدر ، CSI Section Builder ، دانلود نرم افزار سی اس آی سکشن بیلدر ، دانلود نرم افزار csi section builder ، معرفی نرم افزار  csi section builder