ارائه دهنده ارزانترین خدمات مرکز پردازش موازی رایانش ابری - پردازش فوق سریع - اجاره ابر رایانه - اجاره ابر کامپیوتر - اجاره سیستم کامپیوتر - سیستم رندر - سیستم تدوین - سرور رندر-  اجاره کلاستر- اجاره سرور محاسباتی - سرور پردازش موازی - اجاره کامپیوتر سرور - اجاره کامپیوتر قوی - پردازش موازی - سوپرکامیوتر - پردازش فوق سریع -شبیه سازی- پردازش محاسبات سریع - جهت انجام پروژه نرم افزارهای شبیه سازی - مرکز محاسبات رایانش ابری امیرکبیر